Архив за етикет: софия

Планиране на канали и отпушване на канали

Точно планирани канални системи с нужното оборудване за ревизиране и отпушване на канали в София и страната, е условие за безаварийно използване на системата и се препоръчва от www.kanalmaistor.com.
Порядъкът, по който ще се планира системата от канали, в един район или участък, ще изложим по-долу:
– Според вида на каналната мрежа и мястото до където ще се отведе водата. Като се съобрази с условията на местността, териториалната особеност, специфичността на времето, времетраенето на
дъждовния период и неговия обем, като и нормите за отделните територии.
– Ако обектът е голям по своите мащаби, се разделя на отделни по-малки части, за които се определя главния колектор и мястото на заустване.
– Конкретизира се подхода и нивото за филтриране на отпадните води, както и мястото за изграждане на пречистващата станция.
– Установяване на основните пунктове на каналните съоръжения, които са от съществена значимост според участъка и наклона, както и разположение на мрежата от канали.
– Потребността от занижаване на подземните води и съгласуване на подхода за тяхното отвеждане.
– Канализационната система намалява висотата на подземните води в землището, отводнява тресавища
и застояли с вода места. За осъществяването, под каналите са монтират дренажни канални тръби.
Броят и размерът на тези тръби за дренаж се установява посредством предварително изследване, и се оставят ревизионни изводи за отпушване на канали, за да обслужва при нужда дренажа.
– Пресмятане на терените за пресушаване за всеки обект, както и всички приематели на фекална, отпадна и атмосферна вода в т.ч. заводи промишлени предприятия и т.н.
– Очертаване на канализацията по дължина. Признато е че каналите се изграждат на най-голяма дълбочина от всички други мрежи, като се съобразява с подземните етажи на сградите /но не винаги/, в зависимост от регулационния план за населеното място. Ако теренът не позволява да се положат каналите по-дълбока, тогава се избира дълбочина подходяща според условията. При определяне обаче на тази по-малка дълбочина за полагане на тръбите трябва да се вземе предвид и налягането което ще се оказва на каналите, вледствие на движението на повърхността /например улица/. Ако е необходимо може да се положат тръби с по-голяма якост и издържливост от счупване и увреждане, като се предвидят съоръжения за отпушване на канали и поддръжка на системата. Канализационната мрежа може да бъде положена и на по-голяма дълбочина, но се изисква предварително проучване за дадения участък, естеството на почвата, подпочвените води и т.н., като дълбочината да не надхвърля 9-10м, но ако приемателя позволява може дълбочината да се увеличи.
Следва.