Архив за етикет: канали

Планиране на канали и отпушване на канали

Точно планирани канални системи с нужното оборудване за ревизиране и отпушване на канали в София и страната, е условие за безаварийно използване на системата и се препоръчва от www.kanalmaistor.com.
Порядъкът, по който ще се планира системата от канали, в един район или участък, ще изложим по-долу:
– Според вида на каналната мрежа и мястото до където ще се отведе водата. Като се съобрази с условията на местността, териториалната особеност, специфичността на времето, времетраенето на
дъждовния период и неговия обем, като и нормите за отделните територии.
– Ако обектът е голям по своите мащаби, се разделя на отделни по-малки части, за които се определя главния колектор и мястото на заустване.
– Конкретизира се подхода и нивото за филтриране на отпадните води, както и мястото за изграждане на пречистващата станция.
– Установяване на основните пунктове на каналните съоръжения, които са от съществена значимост според участъка и наклона, както и разположение на мрежата от канали.
– Потребността от занижаване на подземните води и съгласуване на подхода за тяхното отвеждане.
– Канализационната система намалява висотата на подземните води в землището, отводнява тресавища
и застояли с вода места. За осъществяването, под каналите са монтират дренажни канални тръби.
Броят и размерът на тези тръби за дренаж се установява посредством предварително изследване, и се оставят ревизионни изводи за отпушване на канали, за да обслужва при нужда дренажа.
– Пресмятане на терените за пресушаване за всеки обект, както и всички приематели на фекална, отпадна и атмосферна вода в т.ч. заводи промишлени предприятия и т.н.
– Очертаване на канализацията по дължина. Признато е че каналите се изграждат на най-голяма дълбочина от всички други мрежи, като се съобразява с подземните етажи на сградите /но не винаги/, в зависимост от регулационния план за населеното място. Ако теренът не позволява да се положат каналите по-дълбока, тогава се избира дълбочина подходяща според условията. При определяне обаче на тази по-малка дълбочина за полагане на тръбите трябва да се вземе предвид и налягането което ще се оказва на каналите, вледствие на движението на повърхността /например улица/. Ако е необходимо може да се положат тръби с по-голяма якост и издържливост от счупване и увреждане, като се предвидят съоръжения за отпушване на канали и поддръжка на системата. Канализационната мрежа може да бъде положена и на по-голяма дълбочина, но се изисква предварително проучване за дадения участък, естеството на почвата, подпочвените води и т.н., като дълбочината да не надхвърля 9-10м, но ако приемателя позволява може дълбочината да се увеличи.
Следва.

Планиране на канали и отпушване на канали -1

Когато местността за изграждане на канализацията е стръмна, тогава се предвиждат шахти със скокове от където да става отпушването на каналите и канализационните мрежи. Когато обаче теренът е равен не е необходимо превключването да става чрез скок освен, ако нивата на различните канали са с голяма разлика във височината. В началото на всеки канализационен клон се поставя ревизионна шахта. в София това условие е спазено при старото строителство, като са поставени върхови шахти.
– При перпендикулярно разположение на каналите на уличното платно. Тръбните канали на уличното платно са обикновено в средата и на най-голяма дълбочина в сравнение с другите подземни съоръжения.
При улични платна с голяма ширина се изграждат два канални щранга. При канализационна система за дъждовни и фекални води, тръбите се полагат успоредно, като се определя дълбочина, която да не пречи на отпадните води да се влеят в нея.
– Премерване на каналната система.
– Установяване на мястото на оборудването по каналните щрангове и уличните канали. Пътят на уличния канал и разположението на приборите се изготвят, като се съобрази с условията на терена, като се отбягват неподходящи терени от всякакъв вид. Местноста трябва да осигурява възможност за достъп на техниката до обекта, и същевременно проекта да е икономически целесъобразен. Да се избягват по-възможност всички остри ъгли по канализационния участък, а там където е невъзможна да се осъществява посредством ревизионна шахта. Всяко място от трасето където са включват два или повече канални клона да се предвиди шахта, която служи за отпушване на канали, и почистването на каналите. Да се предвиди и шахта там където се сменят диаметрите на каналните тръби, като разстоянията между тях за прав участък да е между петдесет и седемдесет метра, а за големите колектори между сто и сто и петдесет метра. Не се препоръчва да се изгражда канализация в райони на свлачища, тъй като опасността за възбуждането им е голяма. Но ако се налага трябва да се вземат всички обезопасителни мерки за това.

Осигуряват се и дъждовни шахти на уличното платно, площадки, дворове и плацове, като размерът им е съобразен да може да поема пет литра в секунда дъждовна вода. За добрата поддръжка на канализацията се оставят отвори за измиване на каналите с оборудваните за това автомобили за отпушване на канали с вода под голямо налягане, снабдени с резервоари.
– Според изискванията трябва да се предвидят и станции за пречистване на отпадните води.
– Предпазна канализация. Това е канализацията която се изгражда отвън населените територии. Събира единствено дъждовните води и ги отвежда по най-прекия път към потоци или котловина, предвиждат се и канализационни съоръжения.
– Когато през населената територия преминава река или котловина, трябва да се изготви проект с корекция в участъка в който се пресичат канализацията с реката. Ако такава не бъде извършена то изграждането на канализацията ще бъде невъзможно.
– Преди изграждането на канализацията трябва да се изготвят два проекта, абстрактен и изпълнителен.