Отпушване на канали и оразмерителни пълнежи

Канализацията изисква освен поддръжка на постройките с определено предназначение, отпушване на канали и изчисляване на водния дебит на каналите идващи от консумацията. На този домейн, ще се свържете с една организация в София, която извършва отпушване на канали и поддръжка на канализации.
Изчисляване на очаквания отток от дъждовни, битови и производствени допустими скорости, не по-малки от 0,70 м/сек за каналите с диаметър до 500 мм и не по-малки от 0,80 м/сек за каналите с по-големи размери. Що се отнася до изискванията, относно оразмерителните пълнежи /от 0,6 до 0,8 d/ за разните големини тръби, те не трябва да се смятат така стриктно задължителни, стига само да могат за бъдат постигнати по-големи от споменатите по-горе скорости и стига само това да не се постига с цената на пре-голямо задълбаване на каналите.

Горните изисквания си имат мястото само при малки наклони на терена /под 5 %/. При по големи наклони тези така наричани оразмерителни пълнежи едва ли биха могли да бъдат достигнати.
Независимо от това тези оразмерителни пълнежи се предвиждат, за да не се отива над тях при разделните канализационни системи с оглед създаването възможност за по-доброто проветряване на канализационната мрежа и за предотвратяването на гнилостния процес в каналния отток на битовите отпадъчни води. Това загниване е много неприятно особенно когато се влиза в шахтата при отпушване на канали или почистване.
Определянето на оразмерителните водни количества за отделните видове отпадъчни води се извършва в специални формуляри. Това особено се налага, когато населеното място е разделено на няколко зони с различни отточни коефициенти и с различни отводнителни норми и оразмерителни дъждове, едно за по-удобна проверка и друго за избягването на дълги оразмерителни таблици.
Когато населеното място има само една единствена застроителна зона, т. е. едни единствени отводнителна норма и оразмерителен дъжд, или когато всяка застроителна зона се отводнява от отделен главен колектор, то тогава определянето на всички оразмерителни водни количества може да се извърши в самия оразмерителен формуляр.

За по-добро разяснение на всичко казано до тук ще си послужим с оразмерването на един колектор от смесената канализация на един град, отводняващ един канализационен район с една единствена отводнителна норма за битовите отпадъчни води и един единствен оразмерителен дъжд и отточен коефициент за дъждовните води/и.пр.отпушване на канали/. Вземаме такава канализационна система, тъй като у нас почти повсеместно се прибягва към нея, а освен това в решението на примера могат да се намерят на две места указания за оразмерването на разделните канализационни системи, единия път в началото на колектора, когато същият провежда оразмерителното си водно количество при непълни профили, и втория път в края на колектора, когато се извършва проверка на протичането на битовите отпадъчни води, по-големи от 10 л/сек.

Вашият коментар