Отпушване на канали и оразмерителни пълнежи

Канализацията изисква освен поддръжка на постройките с определено предназначение, отпушване на канали и изчисляване на водния дебит на каналите идващи от консумацията. На този домейн, ще се свържете с една организация в София, която извършва отпушване на канали и поддръжка на канализации.
Изчисляване на очаквания отток от дъждовни, битови и производствени допустими скорости, не по-малки от 0,70 м/сек за каналите с диаметър до 500 мм и не по-малки от 0,80 м/сек за каналите с по-големи размери. Що се отнася до изискванията, относно оразмерителните пълнежи /от 0,6 до 0,8 d/ за разните големини тръби, те не трябва да се смятат така стриктно задължителни, стига само да могат за бъдат постигнати по-големи от споменатите по-горе скорости и стига само това да не се постига с цената на пре-голямо задълбаване на каналите.

Горните изисквания си имат мястото само при малки наклони на терена /под 5 %/. При по големи наклони тези така наричани оразмерителни пълнежи едва ли биха могли да бъдат достигнати.
Независимо от това тези оразмерителни пълнежи се предвиждат, за да не се отива над тях при разделните канализационни системи с оглед създаването възможност за по-доброто проветряване на канализационната мрежа и за предотвратяването на гнилостния процес в каналния отток на битовите отпадъчни води. Това загниване е много неприятно особенно когато се влиза в шахтата при отпушване на канали или почистване.
Определянето на оразмерителните водни количества за отделните видове отпадъчни води се извършва в специални формуляри. Това особено се налага, когато населеното място е разделено на няколко зони с различни отточни коефициенти и с различни отводнителни норми и оразмерителни дъждове, едно за по-удобна проверка и друго за избягването на дълги оразмерителни таблици.
Когато населеното място има само една единствена застроителна зона, т. е. едни единствени отводнителна норма и оразмерителен дъжд, или когато всяка застроителна зона се отводнява от отделен главен колектор, то тогава определянето на всички оразмерителни водни количества може да се извърши в самия оразмерителен формуляр.

За по-добро разяснение на всичко казано до тук ще си послужим с оразмерването на един колектор от смесената канализация на един град, отводняващ един канализационен район с една единствена отводнителна норма за битовите отпадъчни води и един единствен оразмерителен дъжд и отточен коефициент за дъждовните води/и.пр.отпушване на канали/. Вземаме такава канализационна система, тъй като у нас почти повсеместно се прибягва към нея, а освен това в решението на примера могат да се намерят на две места указания за оразмерването на разделните канализационни системи, единия път в началото на колектора, когато същият провежда оразмерителното си водно количество при непълни профили, и втория път в края на колектора, когато се извършва проверка на протичането на битовите отпадъчни води, по-големи от 10 л/сек.

Състав на отпадните води и отпушване на канали София

Съществени замърсители на канализационните води са предимно производствата в промишлеността  свързани с отделянето на токсични химикали и вещества, както и отделянето на груби примеси. При  запушвания на такива канали с отровни вещества в София и страната, колектива за отпушване на  канали трябва да действа със специална екипировка и защитни средства при извършване на  отпушването. При определени производства е възможно в каналите да попаднат и киселинни води,  като различни отпадъчни вещества при производствения процес.

От такива производства се изисква отпадните им води преди да бъдат пускани в общата  канализация, да бъдат пречистени. Други пък производства отделят голям брой примеси в отпадните  си води, които също ако бъдат пуснати в канализацията на населеното място, ще затлачат каналите  и ще ги запушат. Ако това вече се е случило и сте от София, ето ви една служба  отпушваненаканалисофия.org, която ще ви разреши канализационните проблеми и ще извърши  отпушване на канали професионално и качествено.
При такива производства се изграждат специални задържатели на примесите /Утаители/, които се  изчистват когато отпадъка се наслои в тях. Този процес на утаяване може да се засили като в  отпадната вода се добавят определени химикали и съединения и по-този начин да се пречиства  водата.

Някои предприятия в София си имат назначени лица за поддръжка на канализацията и водопровода  и  те следят за изправноста на канализацията, и ако се налага с тел /предимно/ извършват и  отпушване на канали, и почистват утаителите. Санитарните възли /бани, тоалетни, мивки/ са  свързани директно към градския канал, тъй като тези отпадни води не съдържат недопустими  вещества и химикали, но отводните канали от баните трябва да имат предпазни решетки,
които да улавят космите, а на отводните канали на кухненските мивки да се поставят уловители на  мазнината, особенно за обществени заведения, преди да се влеят в канализацията.

Нецелесъобразно е на кухненски мивки да се изсипват препарати за отпушване на канали, понеже са  на основата на сода каустик, която като влезе в съприкосновение с мазнината полепнала по  тръбите, се образува сапун.
Профилактика на канали от кухненски мивки се извършва само с вряла вода, която се пуска по  канализационната тръба за да разтопи мазнината и да я отмие, а отпушването става с  професионална техника за мазнини в каналите, която се продава в София и други градове в  страната.