Размер на канализационните мрежи и отпушване на канали

За добрата работа на канализацията, за недопускане на затлачвания и отпушване на канали в София и останалите градове, е добре каналната мрежа да бъде добре оразмерена.
За оразмерване на канализационните мрежи преди всичко е необходимо да се знае какво водно количество би могло да се очаква за оттичане през дадено сечение на отделните канали, колектори, събиратели. Определянето на това водно количество става на базата на отводняваната през това каналното сечение площ и на отводнителната норма за единица площ. Какво означава отводнителната норма за ха при битовите отпадъчни води и при дренажните води и как става, тяхното определяне, се каза по-преди. Производствените и битовите отпадъчни води от промишлените предприятия се вземат обикновено като съсредоточен приток и тяхното количество се определя съобразно казаното по-преди или пък се получава готово определено направо от самите предприятия. Същото се отнася и за отпадъчните води от големи обществени сгради, разположени в чертите на населеното място, когато тяхното количество надминава водното количество, определено на базата на заеманата от тях площ и съответната отводнителна норма. Колкото се касае за отводнителната норма за дъждовните води, същата се определя по определена формула съобразно обясненията, дадени по нея.

Според водното количество преминаващо през канала се определя размера на тръбата, поставянето на по-големи тръби за по-малки количества вода, води до отлагане на нечистотиите, и тяхното отмиване е трудно, това води до чести запушвания и работа за лицата по отпушване на канали.
Канализационните мрежи за фекално-битовите води при разделената система се оразмерват за средния денонощен приток, умножен с общия коефициент на неравномерност при смесените канализационни системи, при оразмерването на каналите към максималния дъждовен приток покрай дренажните и производствените води се прибавят само средните дневни битови отпадъчни води на населеното място, а максималните битови води служат само за проверка на техните скорости на протичане при сухо време, които не трябва да спадат под 0,60 м/сек. При това тази проверка се извършва само за водните количества, по-големи от 10 л/сек, защото обикновено се приема, че канални участъци, провеждащи водни количества, по-малки от 10 л/сек, в много редки случаи биха могли да постигнат тази скорост и следователно в това отношение те биха могли да бъдат сметнати като неоразмеряеми.

Оразмерването на каналите при смесените канализационни системи трябва да бъде извършвано винаги при предпоставката на пълно запълване на каналните профили, т. е. в момента на настъпването на напорен режим в тях, като се гледа пропускателната способност на избрания профил да не се различава много от оразмерителното водно количество. Допуска се тази разлика да не надвишава ± 3 %. Това може винаги да бъде постигнато чрез умело вариране с избраните наклони на отделните канални участъци даже и под този процент. Изключение в това отношение може да се получи в началните канални участъци, особено при големи теренни наклони. В такива случаи оразмерването на каналите става при частичен пълнеж, и то само по отношение проверката на дълбочината и скоростта на протичането. Тази последната е желателно да остава винаги над 1 м/сек.
Колкото се касае до оразмерването на каналите за нечистите води при разделна канализационна система, то става винаги на базата на частични пълнежи. Фирмата ни практикува отпушване на канали София и консултира относно оразмеряване на канализационните тръби.

Едно мнение по „Размер на канализационните мрежи и отпушване на канали“

  1. Вярно е, че канализацията е едно от най-важните съоръжения за сградите. Канализационните системи изискват регулярна поддръжка и правилна експлоатация. Не се колебайте, а намери отговора на ВиК проблема си.

Вашият коментар