Планиране на канали и отпушване на канали

Точно планирани канални системи с нужното оборудване за ревизиране и отпушване на канали в София и страната, е условие за безаварийно използване на системата и се препоръчва от www.kanalmaistor.com.
Порядъкът, по който ще се планира системата от канали, в един район или участък, ще изложим по-долу:
– Според вида на каналната мрежа и мястото до където ще се отведе водата. Като се съобрази с условията на местността, териториалната особеност, специфичността на времето, времетраенето на
дъждовния период и неговия обем, като и нормите за отделните територии.
– Ако обектът е голям по своите мащаби, се разделя на отделни по-малки части, за които се определя главния колектор и мястото на заустване.
– Конкретизира се подхода и нивото за филтриране на отпадните води, както и мястото за изграждане на пречистващата станция.
– Установяване на основните пунктове на каналните съоръжения, които са от съществена значимост според участъка и наклона, както и разположение на мрежата от канали.
– Потребността от занижаване на подземните води и съгласуване на подхода за тяхното отвеждане.
– Канализационната система намалява висотата на подземните води в землището, отводнява тресавища
и застояли с вода места. За осъществяването, под каналите са монтират дренажни канални тръби.
Броят и размерът на тези тръби за дренаж се установява посредством предварително изследване, и се оставят ревизионни изводи за отпушване на канали, за да обслужва при нужда дренажа.
– Пресмятане на терените за пресушаване за всеки обект, както и всички приематели на фекална, отпадна и атмосферна вода в т.ч. заводи промишлени предприятия и т.н.
– Очертаване на канализацията по дължина. Признато е че каналите се изграждат на най-голяма дълбочина от всички други мрежи, като се съобразява с подземните етажи на сградите /но не винаги/, в зависимост от регулационния план за населеното място. Ако теренът не позволява да се положат каналите по-дълбока, тогава се избира дълбочина подходяща според условията. При определяне обаче на тази по-малка дълбочина за полагане на тръбите трябва да се вземе предвид и налягането което ще се оказва на каналите, вледствие на движението на повърхността /например улица/. Ако е необходимо може да се положат тръби с по-голяма якост и издържливост от счупване и увреждане, като се предвидят съоръжения за отпушване на канали и поддръжка на системата. Канализационната мрежа може да бъде положена и на по-голяма дълбочина, но се изисква предварително проучване за дадения участък, естеството на почвата, подпочвените води и т.н., като дълбочината да не надхвърля 9-10м, но ако приемателя позволява може дълбочината да се увеличи.
Следва.

Планиране на канали и отпушване на канали -1

Когато местността за изграждане на канализацията е стръмна, тогава се предвиждат шахти със скокове от където да става отпушването на каналите и канализационните мрежи. Когато обаче теренът е равен не е необходимо превключването да става чрез скок освен, ако нивата на различните канали са с голяма разлика във височината. В началото на всеки канализационен клон се поставя ревизионна шахта. в София това условие е спазено при старото строителство, като са поставени върхови шахти.
– При перпендикулярно разположение на каналите на уличното платно. Тръбните канали на уличното платно са обикновено в средата и на най-голяма дълбочина в сравнение с другите подземни съоръжения.
При улични платна с голяма ширина се изграждат два канални щранга. При канализационна система за дъждовни и фекални води, тръбите се полагат успоредно, като се определя дълбочина, която да не пречи на отпадните води да се влеят в нея.
– Премерване на каналната система.
– Установяване на мястото на оборудването по каналните щрангове и уличните канали. Пътят на уличния канал и разположението на приборите се изготвят, като се съобрази с условията на терена, като се отбягват неподходящи терени от всякакъв вид. Местноста трябва да осигурява възможност за достъп на техниката до обекта, и същевременно проекта да е икономически целесъобразен. Да се избягват по-възможност всички остри ъгли по канализационния участък, а там където е невъзможна да се осъществява посредством ревизионна шахта. Всяко място от трасето където са включват два или повече канални клона да се предвиди шахта, която служи за отпушване на канали, и почистването на каналите. Да се предвиди и шахта там където се сменят диаметрите на каналните тръби, като разстоянията между тях за прав участък да е между петдесет и седемдесет метра, а за големите колектори между сто и сто и петдесет метра. Не се препоръчва да се изгражда канализация в райони на свлачища, тъй като опасността за възбуждането им е голяма. Но ако се налага трябва да се вземат всички обезопасителни мерки за това.

Осигуряват се и дъждовни шахти на уличното платно, площадки, дворове и плацове, като размерът им е съобразен да може да поема пет литра в секунда дъждовна вода. За добрата поддръжка на канализацията се оставят отвори за измиване на каналите с оборудваните за това автомобили за отпушване на канали с вода под голямо налягане, снабдени с резервоари.
– Според изискванията трябва да се предвидят и станции за пречистване на отпадните води.
– Предпазна канализация. Това е канализацията която се изгражда отвън населените територии. Събира единствено дъждовните води и ги отвежда по най-прекия път към потоци или котловина, предвиждат се и канализационни съоръжения.
– Когато през населената територия преминава река или котловина, трябва да се изготви проект с корекция в участъка в който се пресичат канализацията с реката. Ако такава не бъде извършена то изграждането на канализацията ще бъде невъзможно.
– Преди изграждането на канализацията трябва да се изготвят два проекта, абстрактен и изпълнителен.

Размер на канализационните мрежи и отпушване на канали

За добрата работа на канализацията, за недопускане на затлачвания и отпушване на канали в София и останалите градове, е добре каналната мрежа да бъде добре оразмерена.
За оразмерване на канализационните мрежи преди всичко е необходимо да се знае какво водно количество би могло да се очаква за оттичане през дадено сечение на отделните канали, колектори, събиратели. Определянето на това водно количество става на базата на отводняваната през това каналното сечение площ и на отводнителната норма за единица площ. Какво означава отводнителната норма за ха при битовите отпадъчни води и при дренажните води и как става, тяхното определяне, се каза по-преди. Производствените и битовите отпадъчни води от промишлените предприятия се вземат обикновено като съсредоточен приток и тяхното количество се определя съобразно казаното по-преди или пък се получава готово определено направо от самите предприятия. Същото се отнася и за отпадъчните води от големи обществени сгради, разположени в чертите на населеното място, когато тяхното количество надминава водното количество, определено на базата на заеманата от тях площ и съответната отводнителна норма. Колкото се касае за отводнителната норма за дъждовните води, същата се определя по определена формула съобразно обясненията, дадени по нея.

Според водното количество преминаващо през канала се определя размера на тръбата, поставянето на по-големи тръби за по-малки количества вода, води до отлагане на нечистотиите, и тяхното отмиване е трудно, това води до чести запушвания и работа за лицата по отпушване на канали.
Канализационните мрежи за фекално-битовите води при разделената система се оразмерват за средния денонощен приток, умножен с общия коефициент на неравномерност при смесените канализационни системи, при оразмерването на каналите към максималния дъждовен приток покрай дренажните и производствените води се прибавят само средните дневни битови отпадъчни води на населеното място, а максималните битови води служат само за проверка на техните скорости на протичане при сухо време, които не трябва да спадат под 0,60 м/сек. При това тази проверка се извършва само за водните количества, по-големи от 10 л/сек, защото обикновено се приема, че канални участъци, провеждащи водни количества, по-малки от 10 л/сек, в много редки случаи биха могли да постигнат тази скорост и следователно в това отношение те биха могли да бъдат сметнати като неоразмеряеми.

Оразмерването на каналите при смесените канализационни системи трябва да бъде извършвано винаги при предпоставката на пълно запълване на каналните профили, т. е. в момента на настъпването на напорен режим в тях, като се гледа пропускателната способност на избрания профил да не се различава много от оразмерителното водно количество. Допуска се тази разлика да не надвишава ± 3 %. Това може винаги да бъде постигнато чрез умело вариране с избраните наклони на отделните канални участъци даже и под този процент. Изключение в това отношение може да се получи в началните канални участъци, особено при големи теренни наклони. В такива случаи оразмерването на каналите става при частичен пълнеж, и то само по отношение проверката на дълбочината и скоростта на протичането. Тази последната е желателно да остава винаги над 1 м/сек.
Колкото се касае до оразмерването на каналите за нечистите води при разделна канализационна система, то става винаги на базата на частични пълнежи. Фирмата ни практикува отпушване на канали София и консултира относно оразмеряване на канализационните тръби.